Album Joy to the World

Connie Smith

Album Connie Smith - Joy to the World
1975, Columbia