DUR
(C)
MAJ 7
(Cmaj7)
DUR 7
(C7)
DUR 6
(C6)
Akord Cdur Akord Cmaj7 Akord Cdur7 Akord Cdur6
       
ZVĚTŠENÝ
(C+)
MOLL
(Cm)
MOLL 7
(Cm7)
ZMENŠENÝ
(Cdim)
Akord C+ Akord Cmoll Akord Cmoll7 Akord Cdim
DUR
(Cis)
MAJ 7
(Cismaj7)
DUR 7
(Cis7)
DUR 6
(Cis6)
Akord Cis Akord Cismaj7 Akord Cis7 Akord Cis6
       
ZVĚTŠENÝ
(Cis+)
MOLL
(Cism)
MOLL 7
(Cism7)
ZMENŠENÝ
(Cisdim)
Akord Cis+ Akord Cism Akord Cism7 Akord Cisdim
DUR
(D)
MAJ 7
(Dmaj7)
DUR 7
(D7)
DUR 6
(D6)
Akord Ddur Akord Dmaj7 Akord Ddur7 Akord Ddur6
       
ZVĚTŠENÝ
(D+)
MOLL
(Dm)
MOLL 7
(Dm7)
ZMENŠENÝ
(Ddim)
Akord D+ Akord Dmi Akord Dmoll7 Akord Ddim
DUR
(Dis)
MAJ 7
(Dismaj7)
DUR 7
(Dis7)
DUR 6
(Dis6)
Akord Dis Akord Dismaj7 Akord Dis7 Akord Dis6
       
ZVĚTŠENÝ
(Dis+)
MOLL
(Dism)
MOLL 7
(Dism7)
ZMENŠENÝ
(Disdim)
Akord Dis+ Akord Dism Akord Dism7 Akord Disdim
DUR
(E)
MAJ 7
(Emaj7)
DUR 7
(E7)
DUR 6
(E6)
Akord Edur Akord Emaj7 Akord E7 Akord E6
       
ZVĚTŠENÝ
(E+)
MOLL
(Em)
MOLL 7
(Em7)
ZMENŠENÝ
(Edim)
Akord E+ Akord Emi Akord Emi7 Akord Edim
DUR
(F)
MAJ 7
(Fmaj7)
DUR 7
(F7)
DUR 6
(F6)
Akord F Akord Fmaj7 Akord F7 Akord F6
       
ZVĚTŠENÝ
(F+)
MOLL
(Fm)
MOLL 7
(Fm7)
ZMENŠENÝ
(Fdim)
Akord F+ Akord Fmi Akord Fmi7 Akord Fdim
DUR
(Fis)
MAJ 7
(Fismaj7)
DUR 7
(Fis7)
DUR 6
(Fis6)
Akord Fis Akord Fismaj7 Akord Fis7 Akord Fis6
       
ZVĚTŠENÝ
(Fis+)
MOLL
(Fism)
MOLL 7
(Fism7)
ZMENŠENÝ
(Fisdim)
Akord Fis+ Akord Fismi Akord Fismi7 Akord Fisdim
DUR
(G)
MAJ 7
(Gmaj7)
DUR 7
(G7)
DUR 6
(G6)
Akord G Akord Gmaj7 Akord G7 Akord G6
       
ZVĚTŠENÝ
(G+)
MOLL
(Gm)
MOLL 7
(Gm7)
ZMENŠENÝ
(Gdim)
Akord G+ Akord Gmi Akord Gmi7 Akord Gdim
DUR
(Gis)
MAJ 7
(Gismaj7)
DUR 7
(Gis7)
DUR 6
(Gis6)
Akord Gis Akord Gismaj7 Akord Gis7 Akord Gis6
       
ZVĚTŠENÝ
(Gis+)
MOLL
(Gism)
MOLL 7
(Gism7)
ZMENŠENÝ
(Gisdim)
Akord Gis+ Akord Gismi Akord Gismi7 Akord Gisdim
DUR
(A)
MAJ 7
(Amaj7)
DUR 7
(A7)
DUR 6
(A6)
Akord A Akord Amaj7 Akord A7 Akord A6
       
ZVĚTŠENÝ
(A+)
MOLL
(Am)
MOLL 7
(Am7)
ZMENŠENÝ
(Adim)
Akord A+ Akord Ami Akord Ami7 Akord Adim
DUR
(Ais)
MAJ 7
(Aismaj)
DUR 7
(Ais7)
DUR 6
(Ais6)
Akord B Akord Aismaj Akord Ais7 Akord Ais6
       
ZVĚTŠENÝ
(Ais+)
MOLL
(Aism)
MOLL 7
(Aism7)
ZMENŠENÝ
(Aisdim)
Akord Ais+ Akord Aismi Akord Aismi7 Akord Aisdim
DUR
(H)
MAJ 7
(Hmaj)
DUR 7
(H7)
DUR 6
(H6)
Akord H Akord Hmaj Akord H7 Akord H6
       
ZVĚTŠENÝ
(H+)
MOLL
(Hm)
MOLL 7
(Hm7)
ZMENŠENÝ
(Hdim)
Akord H+ Akord Hmi Akord Hmi7 Akord Hdim