Album The Bobby Vinton Show

Bobby Vinton

Album Bobby Vinton - The Bobby Vinton Show
1975, ABC