No tourists, no ride is free
No tourists, no sight to see
No tourists, no ride is free
No tourists, no sight to see

No tourists, no ride is free
No tourists, no sight to see
No tourists, no ride is free
No tourists, no sight to see

No ride is free
No ride is free
No ride is free

No tourists, no ride is free
No tourists, no sight to see
No tourists, no ride is free
No tourists, no sight to see