Footy day in Finley town 
Yeah yeah yeah yeah! 
At two o'clock the siren sounds 
Yeah yeah yeah yeah! 
Umpy throws the ball in play 
Yeah yeah yeah yeah! 
(something) 
Yeah yeah yeah yeah! 

I like footy! 
I like footy! 
I love footy! 
We love footy! 
I like footy! 
I love footy! 
I like footy! 
KICK THAT FOOTY! 
I like footy! 
I like footy! 
Ooo yeah footy! 
We like footy! 
I love my footy! 
He likes footy! 
I like footy! 
I HATE FOOTY! 

Big sticks standing tall and white 
Yeah yeah yeah yeah! 
Make oh what a pretty sight 
Yeah yeah yeah yeah! 
The smell of blood is in the air 
Yeah yeah yeah yeah! 
dariligin boys are scared 
Yeah yeah yeah yeah! 

I like footy! 
I like footy! 
I like footy! 
We love footy! 
I love footy! 
He loves footy! 
I like footy! 
KICK THAT FOOTY!
I like footy! 
I like footy! 
Ooo yeah footy! 
He likes footy! 
I love footy! 
I like footy! 
I like footy! 
I HATE FOOTY!!! 

(someone) takes a specca mark 
Yeah yeah yeah yeah! 
Pay (something) pay (something) 
Yeah yeah yeah yeah! 
Siren sounds we've won the day 
Yeah yeah yeah yeah! 
Grab a chick let's hit the hay 
Yeah yeah yeah yeah! 

I like footy! 
I like footy! 
I like footy! 
We love footy! 
I like footy! 
I like footy! 
Ooo yeah footy! 
KICK THAT FOOTY!
I like footy! 
I like footy! 
Kick me the footy! 
He loves footy! 
I like footy! 
I like footy! 
Love that footy! 
Chuck-a-specca!