1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10 10 legs and again
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10 10 legs and again

Dalawang pansipit
Kung maipit ang sakit! 

Ang lalaki, ang lalaki ng, ang lalaki ng alimango
Ang lalaki, o kay laki ng, ang lalaki ng alimango

Dalawang pansipit
Kung maipit ang sakit! 

Ang lalaki, o kay laki ng, ang lalaki ng alimango
O kay laki, ang lalaki, o kay laki ng alimango

Instrumentals

Ang lalaki, o kay laki ng, o kay laki ng alimango
Ang lalaki, o kay laki, o kay laki ng alimango

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10 10 legs and again
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10 10 legs and again