Wack fol'a day diddle dee dye doe
Je le len 'o je le la le len 'o
Fiddle daddle day diddle dee dye doe
Ho ri f dhe ra hur

Wack fol'a Day diddle dee dye do
Je le s 'je le la o le s' o
Fiddle diddle dee dye daddle day doing
Ho f ri dhe ra hur