Et reyach metar-he'aviv
shealah me'avnei-hamirtsefet,
Et manginat orot hapanasim, et agadat hakinor,
Et kochvei-hamarom shetavu
bechosi hamavreket-
Et hakol, et hakol, ezkor.

Rak eini yoda'at im hayah zeh mabat einecha,
Shehitsit bi brakim lirvavah.
Lo eda im halachti itcha ve'eleicha
Birchovot halumei ahavah.

Hayah aviv vehatschok
nistar bechol nitsan poke'a,
Uvrit dam veyain krutah,
Ulechol echad shehe-if bi mabat
mishtokek vekameha,
He'emanti shehu - atah...