Shalachta elai et hao'ach,
Lehaireni mishenah,
Limadta oto litsvoach,
Milot ahavah utchinah -
Aval ani lo avo, lo avo, lo avo !

Shilachta bi et reyach
Heatsot veet halvanah,
Tsivita al hayam leaneach
Bekol ahavah utchina -
Aval ani lo avo, lo avo, lo avo !

Nashku hagalim et raglai,
Et shulei simlati halvanah.
Bekolech amru li : "Boi elai"
Va'ani chazarti el beiti,

Sagarti et dalti,
Bekol ahavah utchinah.
Chaloni mugaf,
Libi yashen, ani yeshenah.