Ugra-Karma, Kali-Yaga, Multi-Shiva

Akty taki ta te taa - asti ke se nu pa taa
Sa ist ha na sa pun saa - hate tasmin Ugra-Karma

Keshatan ta nu tatam - tatum ta ma tatum
Kehatsan ma Kali-Yaga - ultra kasma swarto paro loko

Ugra-Karma, Kali-Yaga, Multi-Shiva

Geha kehi viboko yam - aviekvo yati vibako yam
Avikveko yati pura yam - sata yastani purako yam

Mahatam yo a kas tu - nu svarta paro loko
Viabkoke te a I mahatam - mahatem te I iki Kali-Yaga