At zoremet b'nafshi
Manginat hatohar.
Ufa, shir aviv chawfshi
El merchav sh'tuf zohar.

Ufa na el hagina
Sham p'richa heicheila.
Im tifgosh b'shoshana
Ten et birkati la