Podno planina i orlovih krila on je pio potok s izvora
vode su tekle, a srne bi rekle raja eno Milana
Vatra s ognjiљta je grijala pet sjenki sa zidova,
a na zidu Zvezda crvena, Bijelo dugme i sveti Nikola.

Pored kuжe љtala
u љtali sjeno u sjenu maljutka

Sestra se bila dobro udala
u brata firma krenula
al otac je bio tmuran na dan Arhadjela Gavrila
govorio je sveиano rijeиima predaka

Mog su dedu jurili Turci, a vaљeg Austrija
ja sam bje~o od ustaљkog no~a, od tada sam sjed
opet je vrijeme da se Srpstvo brani puљkom, 
stante djeco u red.

Fadila je bila meka svila prava vila, samo bez krila
babo joj je trgovo ko~om od Visokog do Gora~da
na stolu vazda osmjesi, kafa, i baklava puna tepsija
imala je иetri brata, иetri vita jelena
al majka joj je suzna klanjala na prvi dan Bajrama

Otac je zborio mirno, kao stari had~ija
mora se djeco braniti Bosna, naљa jedina
zagleda se tad u brata brat,
nema viљe sumnje poиinje rat.

ref. Ljubav udara иesto
tamo gdje ne treba...

Bila je noж i bila je hladna smjeљtena vjeљta zasjeda
Akciju su vodila иetiri brata, иetri vita jelena
Odjeknu lelek klancima prosu se krv rijekama
~ive uhvatiљe par momaka
~ivog i brata Milana

Kontraofanziva kao љto to biva bila je ~estoka
Srpsku vojsku vodio je liиno general Slavko Lisica
Noж se okrenu naopako, nema viљe ni svitanja
Po sruљenoj иarљiji hodo je Milan