Alasdair Mhic o ho
Cholla Ghasda o ho
As do laimh-s' gun o ho
Earbainn tapaidh trom eile

Chall eile i chall a ho ro
Chall eile i chall a ho ro
Chall eile huraibh ru chall a ho ro
S haoi o ho trom eile

As do laimh-s' gun
Earbainn tapaidh
Mharbhadh Tighearna
Ach-nam-Breac leat

Mharbhadh Tighearna
Ach-nam-Breac leat
Thiolaigeadh e
an oir an lochain 

'S ged 's beag mi fhein
Bhuail mi ploc air
Chuala mi'n de
Sgeul nach b'ait leam

Chuala mi'n de 
Sgeul nach b'ait leam
Glaschu a bhith
Dol 'na lasair

Glaschu a bhith
Dol 'na lasair
'S Obair-Dheathain
An deidh a chreachadh