Gu ma slàn a chì mi
Mo chailin dìleas donn
Bean a chuailein réidh air
An deas a dh'éireadh fonn
'Si cainnt do bheòil bu bhinne leam
An uair bhiodh m'inntinn trom
'S tu thogadh suas mo chridh'
'Nuair bhiodh tu bruidheann riùm

Gur muladach a tà mi
'S mi nochd air aird a' chuain
'S neo-shunndach mo chadal dhomh
'S do chaidreamh fada bhuam
Gur tric mi ort a smaointeach'

As t'aogais tha mi truagh
'Is mar a dean mi d' fhaotainn
Cha bhi mo shaoghal buan

Tacan mu'n do sheòl sinn
Is ann a thòisich càch
Ri innse do mo chruinneag-sa
Nach tillin-sa gu brath
Na cuireadh sud ort gruaimean
A luaidh, ma bhios mi slàn l
Cha chùm dad idir 'uat mi
Ach saighead chruaidh a'bhàis