'S tim dhomh dol an ordugh
Is teannadh ri òran
Mu 'n duine rinn an dobheart
Bu choire dhuinn 'aoireadh
Nuair leig e' n téin' air fogradh
A mach air feadh nam frogaibh
'S nuair chaidh e feadh na coinich
Bha 'n seo feadh an t-saoighail

Nach nar an sealladh e 's an Eilean
Smearsaid air feadh na beinne
Pàirceannan chuir 'n an téine
Le coire chlann daoine
Nach nar an sealladh e 's an Eilean
Smearsaid air feadh na beinne
Pàirceannan chuir 'n an téine
Le coire chlann daoine

Gur e Dòmhnull Raonuill
An uair sin bha 'n a eigin
A teicheadh as a leine
Ag eigheach 's a' glaodhaich
Anna 's i fo ghruaman
Rannaidh an taobh shuas dhi
'S thug Alasdair as ruaig
Mar gu 'm bualach an caoch e

Nach nar an sealladh e 's an Eilean
Smearsaid air feadh na beinne
Pàirceannan chuir 'n an téine
Le coire chlann daoine
Nach nar an sealladh e 's an Eilean
Smearsaid air feadh na beinne
Pàirceannan chuir 'n an téine
Le coire chlann daoine

Sin far an robh smuid
Nuair a chaidh e 's an spruis dhluth

Ghabh e mach air feadh a' Chùil
'S gur e 'n Grudair a dhioghail
Nuair loisgeadh air a' phàirc
Is a mhilleadh am buntata
Ged theannadh iad ri bhathadh
Cha b' fheirrd iad an saothair

Nach nar an sealladh e 's an Eilean
Smearsaid air feadh na beinne
Pàirceannan chuir 'n an téine
Le coire chlann daoine
Nach nar an sealladh e 's an Eilean
Smearsaid air feadh na beinne
Pàirceannan chuir 'n an téine
Le coire chlann daoine

'S tim dhomh dol an ordugh
Is teannadh ri òran
Mu 'n duine rinn an dobheart
Bu choire dhuinn 'aoireadh
Nuair leig e' n téin' air fogradhl
A mach air feadh nam frogaibh
'S nuair chaidh e feadh na coinich
Bha 'n seo feadh an t-saoighail

Nach nar an sealladh e 's an Eilean
Smearsaid air feadh na beinne
Pàirceannan chuir 'n an téine
Le coire chlann daoine
Nach nar an sealladh e 's an Eilean
Smearsaid air feadh na beinne
Pàirceannan chuir 'n an téine
Le coire chlann daoine