Alasdair Mhic o ho
Cholla Ghasda
As do laimh-s' gun o ho
Earbainn tapaidh trom eile

Chall eile bho chall a ho ro
Chall eile bho chall a ho ro
Chall eile huraibh i chall a ho ro

'S haoi o ho trom eile

As do laimh-s' gun o ho
Earbainn tapaidh o ho
Mharbhadh Tighearna o ho
Ach-nam-Breac leat trom eile

'S ged 's beag mi fhein o ho
Bhuail mi ploc air o ho
Chuala mi'n de o ho
Sgeul nach b'ait leam trom eile

Chuala mi'n de o ho
Sgeul nach b'ait leam o ho
Glaschu a bhith o ho
Dol 'na lasair trom eile

Glaschu a bhith o ho
Dol 'na lasair o ho
'S Obair-Dheathain o ho
'N deidh a chreachadh trom eile