Nege marhe jursu obni 
Mannamui uimiga mwonji
We to sarange pajinunji 
Naui mamui han bubunur
Ani ne maumui jonbur 
Gu modun gor non gajyogaji

Gure gunar gute gu jangso 
Choumuro nor mannagikajiui nardurun 
Ijen sengagi naji anhur jongdojyo
Shiganun momchuoborigo
Nobaken nugudo boji anha

I WANNA BELIEVE IN THE POWER OF LOVE BABY
Nichur bichuo jugir bare
Naui phumaneso thojir go gathun naui maume 
Sumgyon ne sarang jakuman khojyogar pun
Onjekajina gidarirke naui du sonuro
Jabgo shipho na nukigo shipho
Sarangiran mabobur gidarir koyaaa... 

Ije guman garuchyo jwo
Manngago to heojigo 
Ibyorui nunmur hullinun gor
Weroumui uimin mwonji 
Ani ibyori mwonjido 
Morunun che banbogur hajyo 
Unmyongi sarangi idamyon 
Midulleyo tokathi 
Banbogdoen nardure 
Ijen annyongur heyagejyo
Gakai dagaga sondahur gorie 
Soso na ije nor nukigo

I WANNA BELIEVE IN THE POWER OF LOVE BABY
Nege yongirur jugir bare 
Naui maumsoge darana borir duthan naege 
No tonagan dwigu bin jari cheu ginun nomu hojonhe 
Himdurgeji na marhar su isso 
Do nugi jone gobeghar koya
Sarangiran nabobur nan midur koyaaa... 

Gure gunar gute gu jangso 
Choumuro nor mannagikajiui nardurun 
Ijen sengagi naji anhur jongdojyo
Shiganun momchuoborigo
Nobaken nugudo boiji anha

I WANNA BELIEVE IN THE POWER OF LOVE BABY
Nichur bichuo jugir bare
Naui phumaneso thojir go gathun naui maume 
Sumgyon ne sarang jakuman khojyogar pun
Onjekajina gidarirke naui du sonuro
Jabgo shipho na nukigo shipho
Sarangiran mabobur gidarir koyaaa... 

I WANNA BELIEVE IN THE POWER OF LOVE BABY
Nege yongirur jugir bare 
Naui maumsoge darana borir duthan naege 
No tonagan dwigu bin jari cheu ginun nomu hojonhe 
Himdurgeji na marhar su isso 
Do nugi jone gobeghar koya
Sarangiran nabobur nan midur koyaaa... 

I WANNA BELIEVE IN THE POWER OF LOVE BABY
Nege yongirur jugir bare 
Naui maumsoge darana borir duthan naege 
No tonagan dwigu bin jari cheu ginun nomu hojonhe 
Himdurgeji na marhar su isso 
Do nugi jone gobeghar koya
Sarangiran nabobur nan midur koyaaa...