Tha bainn' a chruidh aig morag bheag
'S tha mis' air uisg' a lonain

Mo sheann domhall dubhghlas
Chuirinn air a' phiob
'S a rithist air a' chlaasach
Chuirinn air an fhidhill
's a ritthist air a' chlarsach

Tha mis'air uisg, a lonain duibh
'S tha bainn' a' chruidh aig morag 

Hebridean mouth music, Scottish strathspeys
and reel, breton highland dance.