jeden widok strony dwie 
jeden widok strony dwie 
jeden widok strony dwie 
jeden widok strony dwie 
prawa cacy lewa be 
lewa tak a prawa nie 
lewa cacy prawa be 
prawa tak a lewa nie 

jedno ciało kończyn wiele 
jedno ciało kończyn wiele 
jedno ciało kończyn wiele 
jedno ciało kończyn wiele 
swój początek mają w ciele 
swój początek mają w ciele 
swój początek mają w ciele hej 

jedna chwila decyduje 
jedna chwila decyduje 
jedna chwila decyduje 
jedna chwila decyduje 
popatrz co naprawdę czujesz 
popatrz co naprawdę czujesz 
popatrz co naprawdę czujesz 
popatrz co naprawdę czujesz
jeden pohled strany dvě 
jeden pohled strany dvě 
jeden pohled strany dvě 
jeden pohled strany dvě 
pravá pěkně levá fuj 
levá tak a pravá ne 
levá pěkně a pravá fuj 
pravá tak a levá ne