Av ke mande čhaje
Džaha jekhetane
Jekhetane džaha
Tuha me dživava
  
Jekhetane džaha
Tuha me dživava
  
Miri piraňori
Šukar čhaj romaňi
Ale oj man mukhľas
Bo oj man na kamel
  
Ale oj man mukhľas
Bo oj man na kamel
  
Miri šukar, miri čhaje, miri piraňori
Miri šukar, miri čhaje, miri piraňori
Miri šukar, miri čhaje, miri piraňori
Miri šukar, miri čhaje, miri piraňori
  
Av ke čhaje keman
Džaha jekhetane
Jekhetane džaha
Tuha me dživava
  
Jekhetane džaha
Tuha me dživava
  
Ma rov čhaje ma rov
Av pal late mande
Me tut feder kamav
Tuha me dživava
  
Me tut feder kamav
Tuha me dživava
  
Miri šukar, miri čhaje, miri piraňori
Miri šukar, miri čhaje, miri piraňori
Miri šukar, miri čhaje, miri piraňori
Miri šukar, miri čhaje, miri piraňori
  
Miri šukar, miri čhaje, miri piraňori
Miri šukar, miri čhaje, miri piraňori
Miri šukar, miri čhaje, miri piraňori
Miri šukar, miri čhaje, miri piraňori