'N naigheachd a fhuair sinn an drasd'
A thainig oirnn nuadh do'n tir
Chuir m'airtneal air chairtealan uam
Dh'fhag aigeantach, uallach mi
Cha bhi sinn tuilleadh na's mo
Aig Deorsa fada fo chis
Thig sonas ri linn a' Phrionns'oig
'S gheibh fir tha air fogradh sith

Rugadh Phoenix thall anns an Roimh
Sgeul aigeantach mor ri 'linn
Gum bi neart agus ceart mar ri treoir
Do'n fhear sheasas coir an Righ
Theid a' chuibhle fhathast mu'n cuairt
'S am fear a tha shuas, bidh e sios
Bidh am fear a tha streapadh, gu h-ard
'S fear eile gu lar tuitidh sios

Tha Neptun a' mionnachadh dha
Gum bheil muir dha co reidh us tir
Tha Aeolus a'feitheamh a ghnath
'S a'gleidheadh dha baidh a ghaoith
Tha Mars us a chlaidheamh 'na laimh

Le buaidh-chath' 's gach aite am bi
Tha plannta nan duilleagan tlath
Toirt urraim 'nan aiteachan fin

Thig muthadh air fonn as droch-ghne
Cha bhi dris ann an lar nach crion
Bidh gach tulach 'na iomairibh reidh
'S fasaidh 'n cuithneachd air aodainn shliabh
Cha dean sinn tuilleadh cion-fath
O'n a theirig an fhreumh nach cinn
Sin an gartlann a ghlanadh o'n charr
Bha bacadh dhuinn fas ar siol

Sgeul eile cha cheil mi an drasd'
Cuiridh coille trom-bhlath os ar cinn
Cuiridh 'n talamh gun airceas de bharr
Tacar mara cur lain's gach lion
Bidh bainn' aig an eallaich's gach ait'
Mil air bharraibh nan srabh's gach tir
Gun ghainne, gun airceas, gu brath
Gun ghaillionn ach blaths 's gach sian